بسم الله الرحمن الرحیم                            

                                         رباعی            

در مذهب  ما  کلام  حق  ناد  علی   است             طاعت که قبول حق بود یادعلی است

از   جمله   افرینش     کون    و    مکان             مقصود  خدا علی  و اولاد علی است 

 

                            قصیده  فی مدح مولی الموحدین علی علیه السلام

 

مقدری    که   ز  اثار  صنع   کرد   اظهار            سپهرومهرومه وسال وماه ولیل ونهار

مدار سیر  کواکب   به   امر  کن    فیکون             قرار  داد   بر  این  طاق  گنبد  دوّار

ز هفت   کوکب   سیاره  و  دوازده   برج              کنند   سیر  مخالف   ثوابت  و  سیّار

نه  اسمان  ز ملائک   به امر حق  مشغول             بسجده  درگه  تسبیح  وذکر و استغفار

چهار  عنصر  از او   مختلف    پدید   امد             مداراتش و اب وهوا و خاک و حجار 

قرار داد  به  بالای   خاک   و   اب   اتش             گرفته  کوه و زمین در میان اب  قرار

بدوستی    نبی    و   ولی    اساس    نهاد              جهان و هرچه دراو هست خالق جبّار

اگر نه  ذات  نبی  و  ولی  بدی    مقصود              جهان به کتم عدم رفت ،همچواول  بار

نوشته   بر  در   فردوس    کاتبان    قضا              نبی   رسول  و  ولیعهد   حیدر  کرّار

امام  جنّی  و  انسی  علی   بود  که  علی              زکل خلق فزون است ازصغارو کبا ر

زنام  اوست معلق سما  و کرسی  وعرش              زذات اوست  مطبق زمین بدین  هنجار

علی  امام   و علی  ایمن   و  علی  ایمان              علی امین وعلی سرور و علی  سردار

علی  علیم  و  علی  اعلم   و  علی  عالی              علی حکیم  وعلی حاکم  وعلی  سالار

علی نصیر وعلی   ناصر وعلی   منصور             علی  مظفر و غالب علی سر و سردار

علی عزیز و علی  عزت   و علی  افضل              علی  لطیف وعلی  انور و علی  انوار

علیست  فتح  فتوح و علیست راحت روح              علیست فاضل وافضل علی سروسردار

علی   سلیم  و علی  سالم   و علی  مسلم               علی  قسیم  قصور وعلیست  قاسم  نار

علی صفی  وعلی  صافی وعلی  صوفی               علی  وفیّ و علی صفدر و علی  کرّار

علی  نعیم   و علی  نعمت  و علی  منعم                علی   بود   اسد   الله    قاتل    الکفّار

علی زبعد محمد زهر چه هست  به است                اگر تو مومن  پاکی  بکن بر این اقرار

به  حق   نور محمد  به  ادم  و به  خلیل               به حق شیث وشعیب و به هود کم ازار

بحق  یوسف  و یعقوب  و یحیی و لقمان                بحق  نوح   نجی  در  میان   دریا  بار

بحق  عزت   توریة   و حرمت    انجیل                بحق  جمع  زبور و بحق  روز  شمار

بحق  یوشع  و الیاس  و لوط   و اسکندر               بحق نغمه  داود و صوت خوش هنجار

بحق   دانش   اسحق  و  شوق   اسمعیل              که دررضای خدا جان خویش کرد نثار

بحق   مهر  سلیمان   به   زهد   ابراهیم               بحق موسی و عیسی  و یونس غمخوار

بحق   قوت  جبریل   و  صور  اسرافیل              بحق  قابض  ارواح   در یمین  و  یسار

بحق   حامل  عرش  و   بقرب   میکائیل              بحق    چار    کتاب     ستودۀ     جبّار

بحق  جملۀ  قران  به   صحف   ابراهیم             بحق    جملۀ   مردان   واقف    اسرار

بحق  سوز  فقیران   بی   گنه    در  بند               بحق  زاری   رنجور  بی  کسِِِ   بیمار

     بحق    چهرۀ   زرد   فقیر   سر  گردان               بحق  درد  اسیران دو ر از ال و  تبا ر 

 

     بحق دین   محمد   بخون   پاک    حسین               بحق  مردم  نیک  از مهاجر و  انصار

 

   که  نیست  دین هدی را بقول پاک رسول              امام   غیر  علی    بعد   احمد   مختار

 

   زبعد او حسن است  و حسین  حجت  او               مجوی  جهل  بر این کار مومن  دیندار

 

   سپاس و منت وعزت  خدای را که  نمود              ره نجات و شدم از حیا ت بر خوردار

 

   بسال  هفتصد  و هفتاد  بُد  که  در شیراز               تمام گشت به یک روزجمع این اشعار

 

   به د شمنان  منشین   حافظا    تولا    کن              نجات خویش طلب کن به جان هشت وچهار 

                          

   دیوان حافظ قدسی چاپ شیراز 1322هجری قمری

دیوان حا فظ انتشارات اسلامیه چاپ تیر ماه 1327هجری شمسی

 

 

                                    

+ نوشته شده توسط محسن در یکشنبه بیست و سوم تیر ۱۳۸۷ و ساعت 14:58 |